aug

19

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

BESTYRELSENS BERETNING 2019/2020

GRUNDEJERFORENINGEN HARLUNDS KLIT

BESTYRELSENS BERETNING 2019/2020

Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig, således:

Formand Torben Fruergaard (skoven), næstformand Allan Christiansen (hjemmesiden), sekretær Poul Strand (vejudvalget), kasserer Michael Nielsen (mailudsendelser) samt best.medlem Lis Rønn Larsen (legepladsen).

Bestyrelsen har i det forgangne år beskæftiget sig med:

HØVLING AF MIDTERRABAT, STIKVEJ ANE MARIESVEJ NR. 11-13

Vi blev kontaktet af en grundejer, der syntes, at midterrabatten var blevet temmelig høj, og efter en besigtigelse kunne jeg kun give grundejeren ret heri. Dette blev så klaret i forbindelse med den årlige grøfte-oprensning.

NYTÅRSKRUDT I UTIDE

Der var på sidste års generalforsamling et lille nødråb fra en grundejer, der følte sig generet af nytårskrudt i utide. Derfor har jeg i dag en venlig henstilling til ALLE grundejere om, at man ”i særlige tilfælde – udover nytårsaften” søger for indhentning af tilladelse fra Politiet. Hvis man opnår denne tilladelse – så orienterer man lige bestyrelsen samt naboerne!!

HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNING

Jeg har været Vejudvalget behjælpelig ved at skrive en ansøgning om hastighedsdæmpende foranstaltning i området fra Redningsvejen Nord til Munkensvej (dvs. opsætning af forbudstavler, 40 km samt ophør af samme. Da vi er i et lukket område, hvor der kun er 2 ind- og udkørsler, er der kun brug for 2 skilte).  Evt. kunne vejudvalget måske tage kontakt til Jammerbugt Kommune – mhp lån af  en ”Din Fart – måler”, for hermed at få et overblik over, hvor stærkt der egentlig køres her i klitten.


HØJ GRUNDVANDSTAND

I vinterhalvåret er mange af os – på en eller anden måde – generet af for høj grundvandstand. Vi blev i marts måned kontaktet af en grundejer, der på Redningsvejen Nord havde meget vand på sin grund. Jeg fik skabt en kontakt til en ingeniør hos Jammerbugt Kommune, der lige netop havde med dette område at gøre. Grundejeren havde dog senere selv fundet ud af, at det formentlig var sammenfald af en brønd på Agnethevej – ud for nr. 2, der var skyld i netop hans problem med grundvandet. Jammerbugt Kommune kom straks og udbedrede skaden.

BRAND PÅ APRILVEJ – NYTÅRSAFTEN

Som det sikkert er jer alle bekendt, var der på Aprilvej nytårsaften en brand – som følge af affyring af nytårskrudt. At der IKKE skete den helt store skade, skyldes dels, at der i nabohuset var nogle vakse lejere, dels at der var branddaskere til stede i området.

Efter generalforsamlingen vil der på huset ved legepladsen blive opsat nye branddaskere (de gamle var gået til af rust). Privat har jeg også selv indkøbt en branddasker, som vil blive opsat i min carport – synlig fra vejen, og er der andre, der allerede har en eller måske påtænker at investere i en sådan (300 kr. hos Hede Danmark), så giv bestyrelsen et praj, hvis denne også må benyttes i tilfælde af brand, og vi vil oplyse herom på vores hjemmeside.

Endvidere vil jeg gerne – på OPFORDRING fra Jammerbugt Kommune – slå et slag for, at grundejere anskaffer metalspande til grill- og brændeovnsaske.

VEDLIGEHOLD AF ASFALTEN PÅ REDNINGSVEJEN

Som I sikkert har lagt mærke til, har vi i området megen tung trafik. At der bygges og renoveres en hel del i området – er jo rigtig godt. Det har dog også en bagside, da f.eks. asfaltstykket er ret smalt, hvilket aktuelt gør, at der knækkes kanter, og i den våde vinterperiode – presses/mases grøfterne, når der køres af asfalten og for tæt på disse (især et problem, når den tunge trafik møder modgående).

Vejudvalget er gjort opmærksom på problemet, og de vil stå for udbedring, da områdets veje er udlagt som privat fælles veje.

AFFALDSCONTAINERE

I har alle formentlig – ligesom jeg – bemærket, at der fra tid til anden bliver henstillet affald, som ikke kan proppes i de opstillede affaldscontainere. Det være sig udtjent køkkengrej, havemøbler, grill, malerbøtter osv.

DET KA VI SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!

Redningsvejen Nord er jo ”indgangen” til vores klit og dermed også ”ansigtet udadtil”, og ”svineriet” sender et virkelig dårligt signal.

Jeg ved jo godt, at I der er til stede her – aldrig kunne finde på sådan noget 😉.

Min pointe her i dag skal være, at I der lejer ud, måske i boligen kunne opsætte et advis om, at vi her i Løkken har en meget stor og fin genbrugsplads, som vi – selvom vi tilhører Jammerbugt Kommune – også gerne må benytte!!

Og så må vi jo i øvrigt ALLE tage ansvar for, at vores klit holdes ren!!

VEDLIGEHOLD / LEGEPLADSEN

Her er der flere gange skiftet sæder på gyngerne. Desuden er der også skiftet hængsler på døren i skuret, idet de gamle var tæret væk, så døren faldt af.

DET ÅRLIGE FORMANDSMØDE

….. hos Jammerbugt Kommune med sommerhusgrundejerforeningerne. Også dette møde har været ramt af Covid 19 – reglerne. Der er endnu ikke udsendt ny dato. Så intet nyt herfra.

jul

29

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Dagsorden til ordinær generalforsamling

lørdag den 15. august 2020 kl. 14.00

hos Action House, Industrivej 1, 9480 Løkken

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Aflæggelse af regnskab
 4. 4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 06.08.2020
 5. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Lis Larsen – modtager genvalg
  Allan Christensen – modtager genvalg
 7. 7. Valg af suppleant:
  Britt Lunde – modtager genvalg
 8. 8. Valg af 2 revisorer:
  Palle Bo Christensen – modtager genvalg
  Bodil Strand – modtager genvalg
 9. 9. Valg af revisorsuppleant:
  Leif Larsen – modtager genvalg
 10. 10. Evt.

Regnskabet foreligger ved generalforsamlingen

jun

11

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

GENERALFORSAMLING I HARLUNDS KLIT

NY DATO

TID:              Lørdag den 15. august 2020 kl. 14.00.

STED:           Action House, Industrivej 1, Løkken.

Der vil som vanligt blive serveret et let traktement.

Indkaldelse/dagsorden vil tilgå medlemmer snarest pr. mail.

Er du nytilflytter og har du endnu ikke oplyst os din mailadr., kan dette gøres til:

Kasserer Michael Nielsen,

mailadr.: michaelsmileynielsen@gmail.com.

maj

22

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling 2020 — AFLYST —

Ordinær Generalforsamling 6. juni 2020 — AFLYST —

Når Corona historien er slut kommer der en ny dato samt sted for Ordinær Generalforsamling 2020. Vi forventer engang i efteråret.

jul

16

Af Poul Strand

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Referat Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.    Poul Rasmussen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning.    Formanden fremlagde bestyrelsens beretning2018/2019, hvori der blev omtalt færdiggørelse af fibernet, bestyrelsens arbejde generelt, herunder     møder med kommunen og SAS i JK, samt vedligeholdelsen af vores private fællesveje.     Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskabet i underskrevet stand.    Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.    Der var ingen forslag til behandling.5. Budget og kontingent fastsættelse for 2019/2020.   

5. Budget 30.400 kr. og kontingent 400 kr. / lodsejer.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.    Poul Strand blev genvalgt.    Michael Nielsen blev genvalgt.    Allan Christiansen blev nyvalgt. Erik Lundberg fravalgte.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.    Britt Lunde Agnethevej 4, 9480 Løkken, blev nyvalgt.

8. Valg af 2 revisorer.     Palle Bo Christensen blev gen valgt.    Bodil Strand blev nyvalgt. Anette Lundberg fravalgte.

9. Valg af revisorsuppleant.    Til den vigtige post genvalgtes Leif Larsen.

10. Eventuelt.      Der var intet at tilføje generalforsamlingen.     

Referent: Poul Clemens Strand.                                Dirigent: Poul Rasmussen. 

maj

4

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling 2019

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ord. generalforsamling 2019

jul

13

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Kort over stier og veje 2016

Kategorier: Nyheder

Kort over stier og veje 2016

Kort stier og veje 2016

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x