jun

22

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 5. juni 2021

Ordinær generalforsamling, Lørdag d. 05. Juni 2021, Kl.14.00, Action House, 9480 Løkken.

Formand Torben Fruergaard startede generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen, og præsentere det nye medlem af bestyrelsen, Britt Lunde, Agnethevej 4. Der var til stede 16 personer + bestyrelsen, heraf 17 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

    Palle Bo Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

    Poul Strand blev udpeget som referent.

2. Bestyrelsens beretning.

    Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. (Beretningen er gengivet i sin fulde længde på hjemmesiden).

3. Aflæggelse af regnskab.

    Kassereren fremlagde grundejerforeningens regnskab, med en balance på 55.888,56 kr. Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Maj 2021.

    Der var ikke indkommet nogle forslag til afstemning, men der var forslag som tages op under eventuelt.

5. Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent.

    Budget på 30.400.- kr. og kontingent på 400.- kr. blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Torben Fruergaard, Michael Nielsen og Poul Strand der alle var villige til genvalg, blev valgt enstemmigt.

7. Valg af suppleant.

    Helene Rasmussen, Agnethevej 7 blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer.

    Palle Bo Christensen og Bodil Strand var på valg og begge modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant.

    Poul Rasmussen, Agathevej 10 modtog valg.

10. Eventuelt.

      Formanden har modtaget en henvendelse fra ejeren af Agnethevej 11 om et muligt fejlplaceret badehus på grunden, Agnethevej 13.

      Henvendelsen blev diskuteret i generalforsamlingen og slutningen blev, at formanden retter henvendelse til ejeren om en mulig løsning.

      Carl Bay gav sine mishagsytringer til kende over hastighedsskiltning af vores fællesveje og opstilling af en antennemast på en rasteplads          på Trudslevvej.

      Torben Fruergaard tager sagen om vejskilte op i Vejudvalget. Mastesagen hører hjemme i Hjørring Kommune.

11. Appendix.

      Lidt orientering fra mødet med Jammerbugt Kommune.

      Prisen på fremtidig renovation stiger, meddelelse herom når det er vedtaget i byrådet.

      Containere på 365 L og derover kan beholdes til måneds tømning.

      Ny 2 rums container til rest og madaffald anskaffes.

      Sorterings Anvisning på containerne forfattes på forskellige sprog.

      Affaldshåndbog udsendes fortsat til lodsejerne fremover i Januar måned.

      Der kommer 10-12 nye mobilmaster i Jammerbugt Kommune i 2021/ 2022.  

      Referent: Poul Clemens Strand                                      Dirigent: Palle Bo Christensen                                                 

jun

7

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

BESTYRELSENS BERETNING 2020/2021

Efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig, således:

Formand Torben Fruergaard (skoven), næstformand Allan Christiansen (hjemmesiden), sekretær Poul Strand (vejudvalget), kasserer Michael Nielsen (mailudsendelser) samt best.medlem Lis Rønn Larsen (legepladsen).

Bestyrelsen har i det forgangne år beskæftiget sig med:

BRØNDSAMMENFALD

I efteråret er der udbedret et sammenfald af en brønd. Denne gang var det lige syd for Redningsvejen Nord 31. Om det er denne reparation, der har gjort, at vi i dette nærområde slet ikke har døjet med grundvandet i vinter – må stå hen i det uvisse.

HENVENDELSER FRA GRUNDEJERE

Vi får fra tid til anden henvendelser fra jer grundejere, det være sig om vejenes tilstand, dårlige oversigtsforhold osv. Der kommer desværre også henvendelser vedr. nabouoverensstemmelser. Det er jo aldrig rart, men vi får senere i dag en lille snak herom – under evt.

VEJUDVALGET

Dette udvalg kører p.t. ikke optimalt, dels pga. coronaskræk, dels pga. sygdom. Et enkelt medlem (MAK’s) er udtrådt, og de har endnu ikke fundet en afløser. Jeg repræsenterer Harlunds Klit, idet Poul Strand er fratrådt efter mange års tro tjeneste. Så kontakt mig – gerne på mail, hvis I observerer dårlige veje og oversigtsforhold, så vil det blive taget op i Vejudvalget. Der har i øvrigt netop været en ”overhaling” af vejene, dog kun ”hovedfærdselsveje”, idet Sejlstrup Maskinstation aktuelt er temmelig ophængte.

SSJK – GENERALFORSAMLING 2021

Her deltog vi 2 mand høj, fik udleveret foreløbig klimaplan og de 9 affaldstyper for sommerhuse (dette skriv er udlagt på bordene – nogle få stykker, som I må deles om).

På mødet kom vi desuden omkring:

                   Stofa – i forbindelse med vinternedlukning, tjek lige jeres faktura, idet der har været eksempler på, at nedluk ikke er blevet registreret!

                   Vandafledningsafgiften – hæves med 7%. Dette skyldes separatkloakeringen i byerne i Jammerbugt Kommune, og her bidrager sommerhusejere på lige fod.

                   Sti 100 – skal nu færdiggøres (fra Kettrup til Løkken) – der skal være en 3-delt sti (gående, bikere og ridende), så det kræver en del logistik, inden dette er helt på plads.

FORMANDSMØDE

På mandag er der formandsmøde i Sommerhusgrundejerforeningerne, og her deltager Poul og ut. Vi er oplyst om, at hovedtemaer er den nye renovationsordning samt afvanding i sommerhusområder.

På dette møde – vil jeg stille et spørgsmål om, hvorvidt det kan have sin rigtighed, at en grundejer på Agnethevej i Løkken virkelig skal køre hele 17 x 2 km – til genbrugspladsen i Pandrup med sine aflagte tagplader. Han blev efter et par læs – afvist af personalet på genbrugspladsen i Løkken, der kræver, at man har bopæl i hhv. Hjørring eller Brønderslev Kommune.

AFFALDSCONTAINERE – IGEN IGEN

I har alle formentlig – ligesom jeg – bemærket, at der fra tid til anden bliver henstillet affald, som ikke kan proppes i de opstillede affaldscontainere. Det være sig udtjent køkkengrej, havemøbler, grill, malerbøtter osv.

DET KA VI SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!

EJERSKIFTE, SKIFT AF MAILADRESSE

Vær opmærksom på, at det faktisk påhviler både den tidligere og den nye ejer at meddele ejerskiftet til foreningens kasserer.  Ligeledes er det umådelig vigtigt, at I sørger for at holde os opdaterede på jeres aktuelle mailadr., ellers kan I jo ikke modtage informationer fra os.

HJERTESTARTER

Til orientering er der for nylig af MAK opsat en hjertestarter på adressen Agathevej 22.

GRUNDEJERFORENINGEN HARLUNDS KLIT,

Torben Fruergaard

Formand                                                                                                      05.06.2021

jun

7

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Naboklager

GENERELT VEDR. NABOKLAGER

Som nævnt under beretningen 2021 – kommer der til bestyrelsen fra tid til anden henvendelser vedr. naboklager. Det er jo aldrig rart at komme på kant med sin nabo.

Generelt er det bestyrelsen holdning, hvis der opstår en nabotvist, at man først og fremmest tager et tjek på vedtægter samt deklarationer, og herefter selv tager kontakt til sin nabo. Meget kan og er jo blevet løst over en kop øl eller kaffe

Hvis man efter dette – mod forventningikke er kommet overens, så er man naturligvis velkommen til at inddrage bestyrelsen, dette kræver dog en skriftlig henvendelse.

Bestyrelsen vil så se på sagen, men i sidste ende ligger påtaleretten jo hos Jammerbugt Kommune, som grundejeren i så fald selv må tage kontakt til.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x