Vedtægter

Grundejerforeningen

”Harlunds Klit”

 

Vedtægter

2012

 

 § 1. Navn

Foreningens navn er: Grundejerforeningen ”Harlunds Klit”.

 

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er formandens sommerhusadresse.

 

§ 3. Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser af enhver art, i overensstemmelse med disse vedtægters angivelser. Ved tinglyst deklaration på samtlige ejendomme under foreningen, påhviler der foreningen – og dermed de enkelte medlemmer – følgende forpligtelser:

3.1

Renholdelse og vedligeholdelse af de i området værende private fællesveje, herunder vedligeholdelse, hvorom der er truffet beslutning i henhold til de gældende bestemmelser.

3.2

Renholdelse og vedligeholdelse af skovarealet på den nordlige del af fællesarealet.

3.3

Vedligeholdelse af afvandingsledninger og åbne grøfter i området, herunder forpligtelser der i henhold til lovgivning eller anden offentlig bestemmelse pålægges foreningen til sikring af områdets afvanding.

3.4

Tilsyn med medlemmernes overholdelse af bestemmelser om bebyggelses- og beplantningsforhold.

 

3.5

Til, på kommunens forlangende, at repræsentere sig i en sammenslutning af flere grundejerforeninger.

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

De af foreningen til gennemførelse af sine formål trufne bestemmelser er fuldt bindende for alle foreningens medlemmer.

 

§ 4. Medlemmerne og disses forhold til foreningen

4.1

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller, der er eller vil blive udstykket fra ejendommene:

Matrikel nr. 7c Klitterne, Ingstrup Sogn. Matrikel nr. 56c Vrensted By og Sogn, ejerne af matrikel nr. 7bl, 7_ og 7_ Klitterne Ingstrup Sogn og ejerne af matrikel nr. 47h Vrensted By og Sogn og parceller, der evt. senere udstykkes herfra.

Områdets geografiske udstrækning er mod øst afgrænset af statens ejendom, matrikel nr. 7e Klitterne, mod syd af en ret øst – vestgående skellinje langs sydskellet af fællesarealet, matrikel nr. 7c, mod vest er afgrænsningen den private fællesvej Agathevej og mod nord det offentlige vandløb Nybæk.

4.2

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

4.3

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

4.4

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, folkeregisteradresse samt parcellens nummer og matrikelnummer.

 

§5. Økonomisk hæftelse

5.1

For de forpligtelser foreningen har eller måtte få af økonomisk art, hæftes der alene med foreningens formue. Foreningens medlemmer hæfter derfor ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

5.2

I forhold til foreningen betaler ethvert medlem, for hver parcel han ejer, et årligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling.

5.3

Indbetaling af kontingent kan alene ske med frigørende virkning til den, der på foreningens vegne opkræver kontingentet. Denne anvises af bestyrelsen.

 

§6. Generalforsamlingen

6.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i juni måned i Løkken. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved meddelelse pr. mail til den i medlemsfortegnelsen førte liste, med opgivne mail adresse. Der indkaldes samtidig på foreningens hjemmeside, www.harlundsklit.dk

 

Til de medlemmer der ingen mail adresse har, indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse.

Det påhviler hvert enkelt medlem, i egen interesse, at holde grundejerforeningen underrettet om enhver i mail adresse eller post adresse.

6.3

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning som beslutningsforslag.

6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen, men følgende punkter skal behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – efter tur afgår 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.

10.Eventuelt. (Herunder kan forslag ikke sættes til afstemning).

6.5

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.

Hvert medlem har 1 stemme, for hver parcel han ejer.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 5 fuldmagter.

Beslutninger til behandling på generalforsamlingen vedtages ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægternes § 7.

6.6

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§7. Beslutninger, der kræver kvalificeret flertal

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på:

 • forandringer af foreningens vedtægter,
 • bevilling af midler, udover det til administrationen nødvendige,
 • pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side,
 • optagelse af lån,
 • foreningens opløsning,

 

kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af foreningens medlemmer samt i tilfælde af vedtagelse af foreningens ophævelse og/eller en sammenlægning, yderligere accept af kommunen.

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst en 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring, med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

8.2

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling, senest 14 dage efter formanden har modtaget begæringen.

I indkaldelsen offentliggøres det motiverede forslag.

8.3

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§9. Vedtagelse af forslag efter § 7

9.1

Såfremt et forslag, der kræver kvalificeret flertal for at kunne vedtages, bliver vedtaget med almindeligt flertal på den generalforsamling, hvor forslaget er under afstemning, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der kan afholdes i umiddelbar tilslutning til den generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget.

9.2

Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling kan ske samtidig med, at der indkaldes til generalforsamling om forslagets vedtagelse.

9.3

På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med bindende virkning for alle medlemmer, såfremt 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for vedtagelsen.

 

 

 

§10. Bestyrelsen

10.1

Til at varetage foreningens funktioner, som anført i formålsparagraffen, vælges af og blandt foreningens medlemmer en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer i årets løb ved afgang, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

10.2

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg.

10.3

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder må, hvis blot 1 bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen og suppleanten indtræder da i hans/hendes sted.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

10.4

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som fremlægges og godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 11. Tegningsregel

11.1

Foreningen tegnes både i forhold til foreningsmedlemmer og udadtil af et flertal af bestyrelsen eller formanden og kassereren i fællesskab.

Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Kassereren har prokura til at disponere over indestående i pengeinstituttet, i overensstemmelse med de på generalforsamlingerne trufne beslutninger.

11.2

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

 

§12. Foreningens regnskab

12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet tilstilles revisorerne inden 15. april, og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk inden 01. maj.

Revisorerne kan, når som helst de måtte ønske det, foretage uanmeldt revisionsbesøg hos kassereren, og de skal – hvis de finder unøjagtigheder i regnskabet – straks underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer herom.

 

 

 

12.2

Foreningens kontantbeholdning skal indestå på en konto i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut. Udbetalinger kan ske direkte fra pengeinstituttet til beløbsmodtageren. Kassereren har prokura til at disponere over indestående i pengeinstituttet, i overensstemmelse med de af bestyrelsen trufne beslutninger.

 

§13. Foreningens opløsning

13.1

I tilfælde af foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening, tilfalder foreningens midler en forening eller fond med naturbeskyttende formål.

 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling lørdag 6. juni 2015.

 

Dirigent:

Hans Jørgen Pedersen

 

Bestyrelse:

 

Erik Lundberg

Formand

Torben Fruergaard

Næstformand

Lis   Rønn Larsen

Bestyrelsesmedlem

Poul   Rasmussen

Kasserer

Poul   Strand

Sekretær

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x