jun

22

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 5. juni 2021

Ordinær generalforsamling, Lørdag d. 05. Juni 2021, Kl.14.00, Action House, 9480 Løkken.

Formand Torben Fruergaard startede generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen, og præsentere det nye medlem af bestyrelsen, Britt Lunde, Agnethevej 4. Der var til stede 16 personer + bestyrelsen, heraf 17 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

    Palle Bo Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

    Poul Strand blev udpeget som referent.

2. Bestyrelsens beretning.

    Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. (Beretningen er gengivet i sin fulde længde på hjemmesiden).

3. Aflæggelse af regnskab.

    Kassereren fremlagde grundejerforeningens regnskab, med en balance på 55.888,56 kr. Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Maj 2021.

    Der var ikke indkommet nogle forslag til afstemning, men der var forslag som tages op under eventuelt.

5. Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent.

    Budget på 30.400.- kr. og kontingent på 400.- kr. blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Torben Fruergaard, Michael Nielsen og Poul Strand der alle var villige til genvalg, blev valgt enstemmigt.

7. Valg af suppleant.

    Helene Rasmussen, Agnethevej 7 blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer.

    Palle Bo Christensen og Bodil Strand var på valg og begge modtog genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant.

    Poul Rasmussen, Agathevej 10 modtog valg.

10. Eventuelt.

      Formanden har modtaget en henvendelse fra ejeren af Agnethevej 11 om et muligt fejlplaceret badehus på grunden, Agnethevej 13.

      Henvendelsen blev diskuteret i generalforsamlingen og slutningen blev, at formanden retter henvendelse til ejeren om en mulig løsning.

      Carl Bay gav sine mishagsytringer til kende over hastighedsskiltning af vores fællesveje og opstilling af en antennemast på en rasteplads          på Trudslevvej.

      Torben Fruergaard tager sagen om vejskilte op i Vejudvalget. Mastesagen hører hjemme i Hjørring Kommune.

11. Appendix.

      Lidt orientering fra mødet med Jammerbugt Kommune.

      Prisen på fremtidig renovation stiger, meddelelse herom når det er vedtaget i byrådet.

      Containere på 365 L og derover kan beholdes til måneds tømning.

      Ny 2 rums container til rest og madaffald anskaffes.

      Sorterings Anvisning på containerne forfattes på forskellige sprog.

      Affaldshåndbog udsendes fortsat til lodsejerne fremover i Januar måned.

      Der kommer 10-12 nye mobilmaster i Jammerbugt Kommune i 2021/ 2022.  

      Referent: Poul Clemens Strand                                      Dirigent: Palle Bo Christensen                                                 

Kommentarfeed

Ingen reaktioner (endnu)Nogle HTML-koder er OK

eller besvar dette indlæg via trackback.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x