Deklaration

Underskrevne ejer af matrikel nre. 7c, 7bl, 7bp, 7bq, Klitterne eller Overdrevet, Ingstrup sogn og matrikel nr. 56c, Vrensted by og sogn forpligter herved sig og efterfølgende ejere og brugere af ejendommene og af herfra udstykkede parceller til, når udstykning til bebyggelse og/eller bebyggelse med sommerhuse på ejendommene eller herfra udstykkede parceller skal finde sted at overholde følgende bestemmelser:
§1.
Byggetilladelse.
Inden bebyggelse påbyndes, skal byggetilladelse være indhentet hos bygningsmyndigheden, jfr. iøvrigt § 7
§2.
Grundens benyttelse

§2.1
På ejendommen og herfra udstykkede parceller må der med nedennævnte undtagelser, kun opføres sommerbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til beboels (netophold) i tidsrummet 1 april – 30 september og uden for dette tidsrum kun til kortere ferieophold, weekends og lignende.

§ 2.2
Der må ikke på parcellerne udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter de respektive kommunalbestyrelsers skøn er til ulempe for de omboende.
§3.
Udstykninger

§ 3.1
Ejendommen matrikel nr. 7c, m.fl. skal udstykkes i overensstemmelse med det deklarationen vedhæftede kortbilag (landinspektør Knud Nielsen, journal nr. 6625/1974), hvorved der fremkommer yderligere 64 parceller, der delvis er bebygget eller kan bebygge med sommerhuse, 1. parcel af matrikel nr 7c, et fællesareal, herunder vejarealer, samt en parcel 1. af matrikel nr 56c, et vejareal.

§ 3.2
Mindre skelreguleringer kan godkendes af Pandrup kommune for så vidt angår parceller i Ingstrup sogn og af Løkken-Vrå kommune for så vidt angår parcelle i Vrensted sogn, eventuelt efter indhentet udtalels fra grundejerforeningen.
§4.
Veje, stier og fællesarealer

§ 4.1
De på kortbilaget med gul farve viste veje og stier udlægges i den angivne bredde til brug for samtlige perceller, der udstykkes fra ovennævnte matrikel nre.

§ 4.2
De på kortbilaget med brun farve viste veje, Redning vejen, Agathevej og Astavej, udlægges med den angiven bredde. Vejene tjerner tillige som adgangsveje for allerede eksisterende bebyggelse.

§ 4.3
Ren- og vedligeholdelse af de i post 4.1 nævnte veje påhviler den i § 9 omhandlede grundejerforening. De i post 4.2 omhandlede private fælles veje vil vær underkastet de til enhver tid gældende regler for private veje, herunder partsfordeling og vedligeholdelse.
De parceller af nærværende udstykning pålignede part afholdes af den i § 9 nævnte grundejerforening.

§ 4.4
De på kortbilaget med rød skygge viste arealer af henholdsvis parcel 1. af matrikel nr. 7c Klitterne eller Overdrevet, Ingstrup sogn og matrikel nr. 56c Vrensted by og sogn, udlægges og opretholdes som fællesarealer for parcellerne 2 – 65, begge incl., samt matrikel nre. 7bl, 7bp og 7bq.

§ 4.5
Fællesarealerne skal kunne benyttes til ophold, færdsel og lignende for ovennævnte parcellers beboere.

§ 4.6
Den viste bebyggelse (garager) på den vestlige lod af fællesarealet skal bibeholdes i det omfang hvorom der ved tinglyst lejemål allerede er truffet bestemmelser. Arealet kan eventuelt ved udløbet af lejemålet, såfremt den i § 9 nævnte grundejerforening ved sin bestyrelse træffer bestemmelse herom og efter godkendelse af Pandrup kommune, overgå til de tilgrænsende parceller.

§ 4.7
Eksisterende skovbevoksning ( vist på kortbilaget med nåleskov-signatur) på den nordøstlige lod af fællesarealet skal stedse vedligeholdes og efterplantes i det omfang, der træffes beslutning af nedennævnte grunderejerforenings bestyrelse.

§ 4.8
På fællesarealerne må ikke anbringes bebyggelse eller haves oplag af nogen art, ligesom parkering, campering og teltslagning for natten ikke er tilladt.

§ 4.9
På fællesarealet må indrettes boldbane og legeplads efter nærmere aftale mellem den i § 9 nævnte bestyrelse og Pandrup byråd, ligesom det i forbindelse med en eventuel boldbane og legeplads er tilladt at opføre et mindre træhus til brug ved opbevaring af legeredskaber, samt redskabet til brug ved ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne.

§ 4.10
Grundejerforeningen er gennem sin bestyrelse berettiget til at indkræve udgifterne til ovennævnte fælles foranstaltninger, samt til den i post 4.3 omhandlede vedligeholdelse af private veje m.m.

§ 4.11
Bestyrelsen er tillige berettiget til på samtlige parcelejeres vegne at træffe bestemmelse om den nødvendige istandsættelse, ren- og vedligeholdelse af fællesforanstaltningerne og er berettiget til at antage det nødvendige personale til at fortage administration, ren- ogvedligeholdelse arbejder.

§ 4.12
Der tinglyses lige andele (1/67) for de i post 3.1 nævnte 64 perceller, samt matrikel nre. 7bl, 7bp og 7bq i de på vedhæftede kortbilag nævnte parceller af henholdsveis matrikel nr. 7c, Klitterne eller Overdrevet Ingstrup sogn og matrikel nr. 56c, Vrensted by og sogn
§5.
Byggeregulerende bestemmelser

§ 5.1
På hver parcel må kun ligge et enkelt sommerhus til bolig for en familie, samt hertil hørende udhus, evt, rummende garage, Garager og udhuse skal bygningsmæssigt være forbundet med beboelseshuset, således at bebyggelsen danner et samlet hele. Begningsmyndigheden kan, når særlige terrænmæssige forhold eller lignende taler herfor, tillade at begningerne adskilles.

§ 5.2
Den eksisterende bebyggelses placering fremgår af vedhæftede kortbilag. Ved fremtidig bebyggelse herunder om- og tilbygning, samt genopførelse, skal bl.a. iagttages:
a) Bebyggelsen skal holdes i mindst 20 meter afstand fra midten af den 16 meter brede fordelingsvej kortbilag.
b) Bebyggelsen skal holdes i mindst 10 meter afstand fra midten af de 10 meter brede veje. Fra øvrige 8 meter brede, 6 meter brede og 4 meter brede veje og stier skal bebyggelsen holdes i mindst 5 meters afstand fra vejskel, således som vist på kortbilag.
c) Bebyggelsen skal holdes i mindst 5 meters afstand fra skel mod anden mands grund, dog garager, udhus og ligende mindst 2,5 meter.
d) Ingen bebyggelse må lægges på en klit- bakketop eller således, at den bærer præg af at være placeret højt i forhold til det omgivende terræn.
e) Bebyggelsen orienteres med længeretning øst-vest (kompasret) som hovedretning.
f) Sokkelhøjde afsættes hver enkelt bebyggelse efter nørmere aftale med bygningsmyndigheden.
g) Ved mindre væsentlige om- og tilbygninger kan bygningsmyndigdheden dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

§ 5.3
Fremtidig bebyggelses etageareal skal være mindst 35m2 og må højst være 150 m2. I dette areal medregnes ikke udhus eller garage, der ikke er sammenbygget med sommerhuset.

§ 5.4
Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 1. etage eller gives en større højde end 2,5 meter fra terræn til overkant af tagskæg ( niveauplan, jfr. byggeloven § 34, stk. 8 )

§ 5.5
Om- og tilbygning skal i videst mulig omfang harmonere med allerede eksisterende bebyggelse, i hvert enkelt tilfælde efter byggemyndighedens nærmere skøn og godkendelse. Ved genopførelse eller ny bebyggelse skal iagttages, at ydre begningssider, sokler og tag skal fremtræde i farver indenfor jordfarveskalaen, eller hvidt eller sort, eller disse farvers blanding . Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan også andre farver anvendes. Taget skal udføres som saddeltag uden afvalmning og med en hældning på mellem 15 og 25 grader, med mindst 50 cm udhæng og belægning af græstørv eller mærke asbestcementplader, mærke tagpap, eller anden belægning, der kan godkendes af bygningsmyndigheden.

§ 5.6
Der må ikke på parcellerne opsættes eller foretages nogen form for skiltning, ligesom det ikke er tillad at etablere andet, der kan ødelægge den naturtilstand der ønskes bevaret i hele området.
§6
Beplatning, hegning og fri færdsel m.v.

§ 6.1
Der må ikke etableres hegning eller anden form for beplantning, der kan hindre den frie færdsel eller væsentligt ændre områdets karakter.

§ 6.2
I en afstand af 5 meter til alle sider omkring eksisterende og fremtidig bebyggelse forbeholdes en privat zone, hvor hver enkelt parcelejer kan etablere den for han nødvendige og fremtidige beplantning. På reste n af parcellerne er der ret til gående færdsel for øvrig beboere i nærværende udstykning.

§ 6.3
Udenfor de i post 6.2 nævnte private zoner må ikke etableres eller opsættes nogen genstande, foretages væsentlige terrænreguleringer eller andet, der kan hindre den frie færdsel for områdets beboere.

§ 6.4
Nærværende er ikke til hinder for, at eksisterende beplantning vedligeholdes og eventuelt gen- og efterplantes.
§7
Vandforsynings- og afløbsforhold

§ 7.1
Vandforssynings- og afløbsforholdene skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende sundhedslovgivning og byggelovgivning.

§ 7.2
Alle ejendomme skal forsynes med vand fra godkendt fælles vandværk. Enhver form for privat vandindvinding er forbudt og eventuelle eksisterende drikkevandsbrønd og boringer skal sløjfes.

§ 7.3
Nedsivningsanlæg skal udfærdiges som sivedræn, der anlægges i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

§ 7.4
Ren- og vedligeholdelse af ledninger, grøfter m.v., de i henhold til landvæsensnævns kendelse er pålagt område varetages af den i § 9 nævnte grundejerforening.
§8
Oversigtsarealer

§ 8.1
Nuværende og fremtidige ejere af percellerne 5, 11, 28, 29, 49, 60 og 63 er pligtige overfor Pandrup kommune til nu og fremtidig at holde alt plantevækst nedskåret til højst 1 mters højde over de tilstødende vejmidter, samt til ikke at opføre bygninger eller placere andre genstande midlertidigt eller blivende af over 1 meters højde, på de på vedhæftede kortbilag med grå farve angivne oversigtsarealer ( 15 x 15 m. målt i kørebanekant

§ 8.2
Denne bestemmelse gælder ikke sne.

§ 8.3
Såfremt foranstående bestemmelse ikke overholdes, skal Pandrup kommune være berettiget til for ejerens eller efterfølgende ejeres regning at lade foretage det fornødne med hensyn til fjernelse af alt, der strider mod ovennævnte
§9
Grundejerforening

§ 9.1
En grundejerforening varetager de fælles interesser, der følger af bestemmelserne i nærværende deklaration.

§ 9.2
Grundejerforeningen består af de enhver til værende parcelejere af de pågældende ejendomme. Hver parcelejer deltager med lige stor anpart i de opgaver, som er pålagt grundejerforeningen ved nærværende deklaration eller som grundejerforeningen tager op som fælles opgaver.

§9.3
Senest ½ år efter tinglysning af det første parcelskøde skal parcelejerne have afholdt konstituerende generalforsamling med fastsættelse af vedtægter og eventuel forretningsorden, som følge af bestemmelser i nærværende deklaration. vedtægter og forretningsorden skal godkendes af henholdsvis pandrup byråd og løkken-vrå byråd. Grundejerforeningen skal ledes af en bestyrelse på3-5 medlemmer. Hver selvstændig matrkuleret parcel har en stemme på generalforsamlingen.

§9.4
Sælger af parcellerne deltager for sit vedkommende som ejer af eventuelle ikke solgte parceller.

§9.5
Ved salg af sin ejendom er det pågældende medlem udtrådt af grundejerforeningen og har og har intet krav på nogen del af grundejerforeningen former, ej hellerved modregning.
Den nye ejer, der er pligtig at være medlem af grundejerforeningen, indtræder umiddelbart i den tidliger ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, idet grundejerforeningen dog er berettig til hos det tidligere medlem direkte at inddrive beløb, som er forfaldne i den pågældende medlemsperiode.

§9.6
Parcelejerne hæfter principalt solidarisk, subsidiær pro rata, for de forpligtelser, der er i medfør af deklrationen eller generalforsamlingenbeslutning, eller bestyrelsesbeslutningen, er pålagt grundejerforeningen og/eller ejendomme indenfor deklarationsområdet. Denne bestemmelse kan ikke forandres, sålænge der påhviler grundejerforeningen forpligtelser, for hvilke det solidariske ansvar har været en forudsætning.

§9.7
Medlemmerne er pligtige at betale kontingent til grundejerforeningen, bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og ligende. parcelejerne erpligtige at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlings eller bestyrelsesbeslutning pålægges ejendommene eller som ifølge deklarationsbestemmelser er pålagt dem.

§9.8
På byrådets forlangende skal grundejerforeningen deltage i medlemsskab af en sammenslutning af grundejerforeningen
§10
Dispensation m.v

§10.1
Dispensation fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af de respektive kommunalbestyrelser, evt. efter indhentet udtalelse fra grundejerforeningen.
§11
Tinglysning og påtaleret.

§11.1
Nærværenden deklaration tinglyses som servitutstiftende på matrikel nr. 7c, 7bl ,7bp og 7bq, Klitterne eller overdrevet, Ingstrup sogn og matrikel nr. 56c, Vrensted by og sogn.

§11.2
Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

§11.3
Påtaleret har Pandrup byråd og Løkke-Vrå byråd, samt sundhedskommissionen med hensyn til de sundhedsmæssige bestemmelser.

§11.4
Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene, efter byrådenes eller grundejerforeningens bestyrelses påtale, ikke indenfor en nærmere fastsat frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er byrådene eller grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade de nødvendige arbejder udfører for ejernes eller brugerens regning

Hirtshals, den 17 juni 1974.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x